Chính trị - Xã hội
 
ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây