Chính trị - Xã hội
 
 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện 
10/08/2017 
 

    Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

    Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, gồm 04 Chương và 09 Điều.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


    Đính kèm tệp: QDCT1569.pdf

Nguyễn Hùng (TH)