Thông tin đất đai
 
Thông báo Về kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2020 
29/10/2020 
 
Xem chi tiết tại đây