Thông tin đất đai
 
Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại điểm quy hoạch số 40A thuộc Núi Tiêng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn 
06/10/2020 
 
Xem chi tiết tại đây