Chính trị - Xã hội
 
Bãi bỏ Quyết định số 33/2001/QĐ-UBND ngày 13/4/2001 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2001/NQ-HD9ND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VII. 
05/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây