Chính trị - Xã hội
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thông qua các Tờ trình, Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá X 
21/11/2019 
 

Ngày 20/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến 09 Tờ trình, Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá X. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.Toàn cảnh buổi họp


Tại cuộc họp lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt 09 Tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá X; trên cơ sở ý kiến của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu dự họp; giải trình của các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh kết luận, như sau:

Thống nhất trình thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, gồm 09 Tờ trình, cụ thể: (1) Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành danh mục nội dung và mức chi đối với việc tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để thay thế Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo-chủ trì soạn thảo); (2)  Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chủ trì soạn thảo); (3) Điều chỉnh diện tích trong quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-chủ trì soạn thảo); (4) Nghị quyết phê duyệt Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Sở Tài nguyên và Môi trường -chủ trì soạn thảo); (5) Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Sở Tài nguyên và Môi trường-chủ trì, soạn thảo); (6) Nghị quyết cho phép tiếp tục áp dụng Bảng giá đất các loại đất kỳ 2015-2019 theo Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khung giá đất kỳ 2020-2024 (Sở Tài nguyên và Môi trường -chủ trì soạn thảo); (7) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 (Sở Tài chính -chủ trì soạn thảo); (8) Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 (Sở Tài chính -chủ trì soạn thảo); (9) Nghị Quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư -chủ trì soạn thảo).

Đồng thời giao các Sở chủ trì, soạn thảo khẩn trương hoàn thiện nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh để các Ban thẩm tra xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy theo quy trình quy định./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)