Chính trị - Xã hội
 
Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các Tờ trình, Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá X 
19/11/2019 
 

Sáng ngày 19/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến 05 Tờ trình, Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá X. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.Toàn cảnh buổi họp


Tại cuộc họp lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt 05 Tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá X; trên cơ sở ý kiến của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu dự họp; giải trình của các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh kết luận, như sau:

Thống nhất trình thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, gồm 04 Tờ trình, cụ thể: (1)Nghị quyết Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở  xã, phường, thị trấn và ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Sở Nội vụ-chủ trì soạn thảo); (2)  Nghị quyết phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 (Sở Nội vụ - chủ trì soạn thảo); (3)Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 22/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Sở Nội vụ-chủ trì soạn thảo); (4) Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ -chủ trì soạn thảo). Giao Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh để các Ban thẩm tra xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy theo quy định.

Đối với Tờ trình  Nghị quyết quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chủ trì soạn thảo), giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương bổ sung, hoàn thiện lại các nội dung theo ý kiến kết luận để UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo lại./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)