Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
20/11/2018 
 

Nhằm thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Qua đó, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4904/KH-UBND ngày 14/11/2018 để triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Với mục tiêu quán triệt phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam đến 100% giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại địa phương; 80% cán bộ Đài Truyền truyền thanh cấp huyện, thành phố và xã, phường thị trấn được tập huấn và cập nhật kiến thức về biển, đảo Việt Nam; 100% học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Bên cạnh đó, các Sở, ban ngành, địa phương cần tăng cường phổ biến quán triệt về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền khai thác tài nguyên biển, đảo Việt Nam đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tại cơ quan, đơn vị. Nhất là việc phổ biến giáo dục cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng, thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ; thông tin về các chính sách khuyến khích ngư dân ổn định lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thời gian thông tin tuyên truyền bắt đầu từ nay đến năm 2020./.

BTL