Chính trị - Xã hội
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
19/01/2021 
 

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  quy định về số lượng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định:

- Đối với cấp tỉnh (đối với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quy định khác): Số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tối đa là 02 người; số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi ban của Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người.

- Đối với cấp huyện: Số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tối đa là 02 người; số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban ở mỗi ban của Hội đồng nhân dân tối đa là 02 người.

- Đối với cấp xã: Số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND là 01 người./.

(Đính kèm file Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ