Chính trị - Xã hội
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV 
19/01/2021 
 

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 đại biểu; trong đó, dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu (41,4%), dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%).

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tỉnh Ninh Thuận được phân bổ 06 đại biểu Quốc hội (02 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 04 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu)./.

(Đính kèm file Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ