Kinh tế
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thu ngân sách về đất đai năm 2020 
20/08/2020 
 

Sáng ngày 19/8/2020, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thu ngân sách về đất đai năm 2020 và phương án điều chỉnh các quyết định phê duyệt hệ số giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tổng hợp của Cục Thuế tỉnh, kết quả thu tiền sử dụng đất trong 7 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh được 117 tỷ đồng/tổng số 200 tỷ đồng theo dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2020, đạt 58,9% kế hoạch, trong đó UBND các huyện, thành phố thu tiền sử dụng đất được 102 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch dự toán giao. Đối với phương án điều chỉnh các quyết định phê duyệt hệ số giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng hợp, rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xác định giá đất, hệ số giá đất cụ thể để triển khai thực hiện việc tính tiền bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.Toàn cảnh buổi họp


Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện các giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách từ nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần chủ động rà soát lại các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao trong việc triển khai thực hiện, nhất là việc xác lập trách nhiệm của cơ quan làm đầu mối phối hợp thực hiện. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời phải chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết thực hiện tăng thu ngân sách từ đất đai, xác định rõ chi tiết công việc, xác lập tiến độ triển khai, thời gian hoàn thành và mốc thời gian bán đấu giá tài sản đảm bảo đạt kế hoạch thu tiền sử dụng đất; Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết việc phối hợp xác định giá đất của các dự án trên địa bàn tỉnh; phối hợp rà soát, tham mưu về cơ sở pháp lý để tổ chức định giá và đấu giá các khu đất theo kế hoạch; Sở Tài chính cần phối hợp để có báo cáo chi tiết nhiệm vụ được giao trong thực hiện việc thu ngân sách đối với các danh mục quỹ nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định 167 để tiến hành đấu giá tài sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật; các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát lại cơ sở pháp lý và bám sát vào quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt để tạo nguồn thu ngân sách từ đất đai đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định.

Về phương án điều chỉnh các quyết định phê duyệt hệ số giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phạm Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, căn cứ vào bảng giá đất mới được phê duyệt để xác định lại giá đất, hệ số giá đất cụ thể để tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định, triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Hiền Hòa