Công khai tài chính doanh nghiệp
 
UBND tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI năm 2017 
04/08/2017 
 

Ngày 3/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay nhìn chung, các sở, ngành và địa phương cơ bản thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 501/KH-UBND ngày 21/02/2017 và số  2038/KH-UBND ngày 30/5/2017 về triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI năm 2017 của UBND tỉnh.Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế như: Công tác triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện của các Sở ngành, địa phương một số cơ quan thực hiện chưa kịp thời; một số ngành chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng quý theo quy định; chất lượng một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, thông tin dự báo thị trường, tư vấn và hỗ trợ pháp lý, tiếp cận đất đai... chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp; công tác cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp chưa được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đúng mức, có trường hợp cập nhật thông tin chưa kịp thời, đơn điệu, chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; vai trò của chính quyền địa phương cấp huyện đồng hành trong hoạt động nâng cao chỉ số PCI chưa rõ nét.


Tại cuộc họp các thành viên cũng đã phân tích, chỉ rõ những nội dung cần phải tập trung cải thiện trong những tháng còn lại của năm 2017. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các Sở, ngành, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh tạo động lực quan trọng để thúc đẩy thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhanh và bền vững; tiếp tục đổi mới công tác đối thoại doanh nghiệp theo hướng thân thiện, hiệu quả, đi vào thực chất hơn; tập trung rà soát các công việc còn tồn đọng để tổ chức giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định, tập trung phân tích những việc làm được và chưa làm được, xây dựng kế hoạch hành động, giải pháp đột phá của ngành, địa phương mình để thực hiện ngay trong thời gian còn lại năm 2017 nhằm cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2017 và các năm tiếp theo, nhất là các ngành, lĩnh vực có liên quan đến chỉ số thành phần PCI có trọng số cao, các chỉ số giảm điểm số hoặc tụt thứ hạng.

Cuộc họp đã nghe Sở Nội vụ báo cáo đề xuất một số nội dung liên quan đến việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Ninh Thuận.

Thu Phương