Kinh tế
 
UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 
07/01/2019 
 

Sáng ngày 05/01/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Đến dự có đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng; các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành và một số Hội đoàn thể cấp tỉnh liên quan và lãnh đạo các huyện, thành phố tại 7 điểm cầu. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh,  Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau khi phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị đã nghe và thảo luận các nội dung sau đây: Dự thảo Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và trên 148 nhiệm vụ cụ thể.Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ, đạt hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03/12/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh và các Nghị quyết khác có liên quan; với phương châm hành động năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; đồng thời nhấn mạnh năm 2019 là năm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 – 2020. Phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10 – 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 46 - 47 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn trên không thấp hơn 2018 là 2.960 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 15.328 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới 15.500 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%,... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ các Nghị quyết nêu trên và Kế hoạch của UBND tỉnh, khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch của ngành, địa phương mình đảm bảo sát hợp, mang tính đột phá, thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, bứt phá và nói đi đôi với làm, tạo ra các sản phẩm đầu ra thực chất, hiệu quả ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019./.

Đình Tuấn