Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số năm 2020 
19/02/2020 
 

Ngày 10/02/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 343/KH-BTTTT về việc thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Đại hội là dịp để khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, cổ vũ, động viên và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường. Công tác tuyên truyền cần phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng tuyên truyền, cụ thể: xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, trang thông tin điện tử, sản xuất phim tài liệu, phóng sự truyền hình, bản tin chuyên đề thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, bảng tin điện tử…

Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội với các nội dung: những thành tựu nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; kết quả phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế-xã hội; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các âm mưu của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước; giới thiệu những tấm gương điển hình tiêu biểu là người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.

Xem chi tiết tại đây

LTHN