Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ 
09/10/2020 
 

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Ngày 06/10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3586/UBND-VXNV về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Theo đó, tăng cường tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính bằng các hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; các mô hình, sáng kiến hay trong công tác cải cách hành chính đã được áp dụng và nhân rộng; các nội dung hiện đại hoá hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ;…Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả thi hành nhiệm vụ, hợp lý hóa công việc, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và những kết quả nổi bật, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, những bài học kinh nghiệm trong cải cách hành chính đã đạt được trong giai đoạn 2011-2020; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.


Anh Vững