Tình hình thi hành pháp luật
 
Tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020 và Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
04/08/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY