Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai xây dựng Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông 
22/05/2020 
 

Để bảo đảm tránh lãng phí trong đầu tư, đồng thời bảo đảm hiệu quả triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 455/TTCS-TTTH ngày 20/5/2020 về xây dựng Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.

 Theo đó, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung: Thực hiện đầu tư xây dựng đài CNTT-VT đối với những xã chưa có đài truyền thanh; Rà soát, đánh giá chất lượng thiết bị kỹ thuật các đài truyền thanh cấp xã; đối với những đài hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, sử dụng được, đề nghị nghiên cứu đầu tư xây dựng đài CNTT-VT thay thế; Tiếp tục duy trì sử dụng các đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM đang hoạt động tốt.

            Và việc đầu tư, nâng cấp đài truyền thanh theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở”. Trong giai đoạn 2021-2025, căn cứ các chính sách của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Lê Thị Mỹ Dân