Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
06/07/2020 
 

Nhằm đánh giá toàn diện về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, và qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Đồng thời tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các địa phương có đóng góp tích cực trong quá trình triển khai hiệu quả Kế hoạch số 4438/KH-UBND ngày 23/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2340/KH-UBND ngày 30/6/2020 để triển khai tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức tổng kết các cấp từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2020. Đối với các Sở, ngành, tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, hướng dẫn và đôn đốc các địa phương thực hiện từng nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao, thời gian hoàn thành trong tháng 8/2020; cấp tỉnh hoàn thành tổng kết trong tháng 9/2020.

Yêu cầu việc đánh giá tổng kết phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Kế hoạch số 4438/KH-UBND ngày 23/9/2013 đã đề ra, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của cơ quan, đơn vị và địa phương. Việc lựa chọn nhân tố, điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng bảo đảm chính xác, đúng đối tượng. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng có tác dụng động viên, giáo dục và phải có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng./.
BTL