Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Triển khai thực hiện ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm 
21/04/2016 
 
Ngày 21/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số 1468/UBND-KTN giao cho Các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 54/2015/NĐ-CP của Chính phủ về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm.
Xem chi tiết tại file đính kèm:

Công văn 1468