Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII – năm 2020 
17/07/2020 
 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển của mỗi ngành, địa phương, của tỉnh và của đất nước, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 5 năm (2021-2025). Ngày 13/7/2020, Tiểu Ban tuyên truyền – Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII – năm 2020 ban hành Kế hoạch số 02/KH-THTT triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII – năm 2020.

Theo đó, các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả. Trong đó, chú trọng tập trung triển khai công tác tuyên tuyền trong 3 đợt: đợt 1, trước Đại hội (từ nay đến trước ngày diễn ra Đại hội); đợt 2, ngày Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII – năm 2020; đợt 3, sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII – năm 2020.

Các cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục, phóng sự giới thiệu, phổ biến các điển hình tiên tiến, mô hình mới nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt và tình hình phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời xây dựng kịch bản thực hiện chương trình truyền hình giao lưu với các điển hình tiên tiến, trong ngày Đại hội chính thức và các điều kiện, kỹ thuật thực hiện truyền hình trực tiếp và cung cấp tư liệ hình ảnh để phục vụ trưng bày hình ảnh về phong trào thi đua yêu nước (2016-2020)./. 

Thị Lam