Chính trị - Xã hội
 
Triển khai thưc hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa Công vụ 
19/07/2019 
 

Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vj, địa phương, từ đó góp phần hình thành phong cách ứng xử lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo nội dung Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 17/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3061/KH-UBND triển khai thưc hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa Công vụ.

Theo yêu cầu của Kế hoạch nói trên, cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ngoài ra, triển khai thực hiện các nội dung: Xây dựng hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo cơ sở thực hiện hiệu quả các quy định về văn hóa công vụ. Đẩy mạnh bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhất là việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp…

P. TTBCXB 
Tin đã đưa
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)
(03/07)
(01/07)
(01/07)
(30/06)
(29/06)
(25/06)