Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh 
07/05/2020 
 

Nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, xem phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài và cần có sự phối hợp chặt ch, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 1514/KH-UBND ngày 28/4/2020 để triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với các sở, ban ngành đoàn thể và địa phương trong tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó cần tăng cường vai trò của cơ quan thường trực, phòng chống ma túy ở địa phương để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên trách và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác phòng, chống ma túy. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục con, em tham gia phòng, chống ma túy. Xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tập trung tuyên truyền trực tiếp cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, trong các cơ sở cai nghiện nhằm làm giảm người nghiện mới.

Cũng theo kế hoạch này, các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình như vợ, chồng, con nghiện ma túy hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên vi phạm./.

BTL