Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai thi hành Luật Báo chí và Luật An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh 
09/08/2017 
 

    UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3139/KH-UBND ngày 3-8-2017 về việc triển khai thi hành Luật Báo chí và Luật An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về báo chí và an toàn thông tin mạng. 

       Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai đầy đủ các nội dung của Luật Báo chí, Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản liên quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí và an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Báo chí và Luật An toàn thông tin mạng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức trong việc chấp hành luật, nắm và thực hiện tốt các quy định của luật; xác định nội dung công việc, thời gian, tiến độ triển khai và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Báo chí và Luật An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

     Việc triển khai thực hiện phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với trách nhiệm của các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác thi hành luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà báo, phóng viên và Nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch…

Theo baoninhthuan.com.vn