Kinh tế
 
Triển khai một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
29/08/2019 
 

           Ngày 21/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND về quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Quy định này quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và đối tượng áp dụng là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Các chính sách hỗ trợ bao gồm như hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Cơ chế hỗ trợ và trình tự thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; trình tự thủ tục, hồ sơ hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 6/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 và thay thế Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh thuận.

 

                                                          Đính kèm Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND

Lê Thị Mỹ Dân