Tình hình thi hành pháp luật
 
Triển khai Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 
04/07/2016 
 
Ngày 04/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn 2583/UBND- NC triển khai thực hiện Khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015.

Xem chi tiết trong file đính kèm:

Công văn 2583