Chính trị - Xã hội
 
Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy 
18/02/2020 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 11796/VPCP ngày 26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử; căn cứ danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 396/UBND-KTTH ngày 17/02/2020  thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy đến Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy kèm theo Công văn số 396/UBND-KTTH ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục gồm:
 - Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, Quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện xã.

- Văn bản hành chính: Nghị quyết (cá biệt), Quyết định (cá biệt), Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Công điện, Giấy ủy quyền, Giấy mời, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo.

- Văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục nêu trên chỉ gửi văn bản giấy đối với đến các cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy không áp dụng đối với: văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; văn bản, hồ sơ buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm…; văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức./.

Thanh Bình