Khuyến nông
 
Triển khai dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận 
11/11/2011 
 

Ngày 08/11/2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2497/QĐ-UBND, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận.

Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ dự án.

Mục tiêu của Dự án: là cải thiện một cách bền vững chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình sống ở nông thôn, đặc biệt chú trọng tới vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo tại 27 xã thuộc 6 huyện (Bác Ái; Ninh Sơn; Thuận Bắc; Ninh Hải; Ninh Phước và Thuận Nam) của tỉnh Ninh Thuận; đồng thời nâng cao năng lực cấp tỉnh nhằm thực hiện chính sách mới của Chính phủ về nông nghiệp và phát triển nông thôn “Nông nghiệp, Nông dân, và Nông thôn” (Tam Nông) cũng như hỗ trợ các hoạt động đầu tư nhằm giải quyết các nhu cầu của người dân tộc thiểu số và người nghèo và bổ sung cho các hoạt động được đề ra trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển nông thôn mới (NTP-NRD) giai đoạn 2011 - 2020.

Tổng vốn của dự án là 17,519 triệu USD, trong  đó vốn IFAD tài trợ 12,786 triệu USD, vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 3,285 triệu USD, vốn đóng góp của người hưởng lợi là 1,520 triệu USD. Thời gian thực hiện 05 năm, bắt đầu năm 2011 đến ngày 31/3/2016./.

Phương Dung