Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Triển khai Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2020 
19/02/2020 
 

Ngày 05/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2020, với mục đích tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và thông qua công tác thông tin đối ngoại để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời thông tin tình hình thế giới đến với Nhân dân trong tỉnh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

            Theo đó, các nội dung được triển khai thực hiện gồm: triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về thông tin đối ngoại; Phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại; Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, cụ thể là giải thích, làm rõ thông tin sai lệch; quảng bá hình ảnh của tỉnh; thông tin đối ngoại về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2020; tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới...

            Đồng thời, định kỳ tổ chức triển khai tổng kết, đánh giá công tác thông tin đối ngoại của tỉnh về những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với những đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai đạt hiệu quả Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020 đúng quy định./.

                                                                         Đính kèm Kế hoạch số 273/KH-UBND

Lê Thị Mỹ Dân