Giáo dục
 
Triển khai Đề án rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp và đội ngũ giáo viên giai đoạn 2017-2020 
16/01/2018 
 

Ngày 15/01/2018, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai Đề án rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong lộ trình sắp xếp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016 toàn tỉnh có 309 trường công lập (trong đó, số trường mầm non, tiểu học và THCS là 288 trường) và 216 điểm trường lẻ, tổng số 126.295 học sinh-sinh viên/4.303 lớp, trong đó: 72 cơ sở giáo dục mầm non: có 72 điểm chính và 161 điểm trường lẻ với  14.719 trẻ/551 lớp; 152 cơ sở giáo dục tiểu học: có 152 điểm chính và 53 điểm lẻ với 56.460 học sinh/2.167 lớp; 64 cơ sở giáo dục trung học cơ sở: có 64 điểm chính và 02 điểm lẻ với 36.835 học sinh/1.116 lớp; 18 cơ sở giáo dục trung học phổ thông với 16.546 học sinh/430 lớp, trong đó có 01 trường liên cấp THCS-THPT;  02 Trung tâm Giáo dục thường xuyên với 825 học sinh/19 lớp; 01 Trường Cao đẳng Sư phạm với 910 sinh viên/20 lớp). Theo lộ trình của Đề án, năm học 2018-2019, sáp nhập 30 trường thành 13 điểm trường giảm 17 điểm trường; thành lập mới 02 trường và 01 điểm trường mới; năm học 2019-2020 thành lập mới 03 trường.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương thời gian qua đã phối hợp rà soát, khảo sát, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện thành công nội dung Đề án và phương châm kiên quyết, kiên trì, thống nhất, ổn định, hiệu quả, khó đến đâu gỡ đến đó, đảm bảo không ảnh hưởng và làm xáo trộn đến chất lượng dạy và học, chế độ của giáo viên và học sinh khi triển khai việc rà soát, sắp xếp. Thời gian đến, ngoài những nhiệm vụ Đề án đã xác định, các sở, ban ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục tập trung quán triệt sâu kỹ tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Đồng chí yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, xác lập cơ chế việc kiểm tra, thực hiện Đề án, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống chính trị, giáo viên, phụ huynh và học sinh về nội dung Đề án để tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời thực hiện nghiên túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5048/UBND – KGVX ngày 01/12/2017; đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Đề án./.

Văn Tiến