Kinh tế
 
Tổng kết hoạt động Ban Đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh năm 2018 
22/01/2019 
 

Ngày 21/01/2019, Ban Đại diện-Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách và Xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo cấp trên, Ban giám đốc và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp đã xây dựng kế hoạch, giải pháp để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi nợ để cho vay quay vòng nên doanh số cho vay trong năm đạt: 766 tỷ đồng, doanh số thu nợ 527 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng hiệu quả, nhờ đó chất lượng tín dụng được cải thiện đáng kể, tổng dư nợ 15 chương trình đến 31/12/2018 đạt 2.013 tỷ đồng, tăng 234 đồng so với đầu năm, đạt 99,8% kế hoạch; chất lượng các tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên. Các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, tích cực đã góp phần tạo việc làm mới và duy trì việc làm cho nhiều người lao động; góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về xã hội, môi trường của tỉnh. Tuy nhiên, một số hoạt động làm chưa tốt như: tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh còn cao, công tác đôn đốc thu hồi nợ còn hạn chế, chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV chưa đồng đều, Tổ trung bình, Tổ yếu còn chiếm tỷ lệ cao; vẫn còn tình trạng một số hộ dân chây ỳ không muốn trả nợ vay; một số Điểm giao dịch xã hoạt động hiệu quả chưa cao, thời gian giao dịch còn kéo dái công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, công tác tuyên truyền về chủ tương, chính sách tín dụng ưu đãi còn hạn chế....


NHCSXH tỉnh đặt ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện trong năm 2019: thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát; mục tiêu hoàn thành trên 100% kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn; phấn đấu tăng trưởng dư nợ được Trung ương giao đạt 100%, phấn đấu nợ quá hạn toàn tỉnh thấp hơn năm 2018 và thấp hơn bình quân toàn quốc. Tiếp tục duy trì đến cuối năm nợ quá hạn tại huyện Bác Ái bằng không và huyện Thuận Bắc không có nợ quá hạn, tăng số xã, số Hội đoàn thể cơ sở và Tổ TK&VV không có nợ quá hạn; phấn đấu số hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt tỷ lệ trên 98%; BĐD-HĐQT tỉnh kiểm tra 100% huyện, thành phố, BĐD-HĐQT các huyện, thành phố kiểm tra 100% xã, phường, thị trấn; triển khai thực hiện tốt khoán tài chính, phấn đấu thu lãi cả năm đạt trên 100% số lãi phải thu; không để sai sót xảy ra khi triển khai thực hiện chính sách…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả NHCSXH tỉnh đã đạt được trong năm 2018; đồng thời đề nghị, trong năm 2019 NHCSXH tỉnh, Ban đại diện các cấp cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam và tranh thủ các chương trình, nguồn vốn vay để góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh; quản lý, điều hành nguồn vốn hiệu quả, tránh tình trạng trì trệ, ứ đọng vốn; tăng cường thanh tra, kiểm tra các địa bàn cơ sở, công tác tuyên truyền đến nhân dân biết, thụ hưởng nguồn vốn vay, để người dân biết về vai trò, trách nhiệm của người được vay vốn; quan tâm hơn nữa đến các chương trình tín dụng ưu đãi cho người nghèo, cận nghèo, học sinh – sinh viên, nông thôn mới, vùng hạn hán, thiên tai, xuất khẩu lao động… ; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, giải ngân hết các nguồn vốn, chương trình; chú trọng công tác khen thưởng hàng năm…/.

Phương Dung