Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 
12/02/2020 
 

Với mục đích thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; qua đó cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 06/02/2020 tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020.

Theo đó, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền. Nhằm mục đích cổ vũ động viên cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên ra sức thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các cơ quan báo chí địa phương bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình, diễn đàn mới, hấp dẫn, lôi cuốn sự tham gia của nhiều người để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành, địa phương…./.

 Xem chi tiết tại đây

P. TTBCXB