Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tỉnh ủy Ninh Thuận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 
14/12/2018 
 

Tỉnh ủy vừa mới ban hành Báo cáo số 277-BC/TU ngày 04/12/2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, các chủ trương, chính sách của Trung ương được tập trung triển khai thực hiện tại tỉnh nghiêm túc, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 và 6 (khóa XII), về kinh tế có bước khởi sắc, các nhóm ngành đột phá, trụ cột về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn liên quan đến nội tại của nền kinh tế, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế đã tác động đến sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Tỉnh ủy và Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tiếp tục chỉ đạo việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương thành các nghị quyết, chương trình hành động và văn bản chỉ đạo của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu gồm 15/15 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó: về kinh tế có 5/5 chỉ tiêu đạt và vượt, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 15.492 tỷ đồng tăng 10,25% so cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.920 tỷ đồng tăng 3.320 tỷ đồng so với kế hoạch; Về xã hội có 6/6 chỉ tiêu đạt và vượt; Về môi trường có 4/4 chỉ tiêu đạt kế hoạch; Về xây dựng Đảng đã kết nạp 970/930 đảng viên, đạt 104% kế hoạch./.

Phòng TTBCXB