Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị 
04/08/2020 
 

Ngày 28/7/2020, Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 224-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Theo đó, với mục đích triển khai thực hiện nghiêm túc về Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Nâng cao và tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội để khắc phục, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 và hạn hán. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp, ngành, địa phương trong tỉnh.

Một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách triển khai trong năm 2020: Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, hạn hán; giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 và hạn hán trong năm 2020 theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tập trung rà soát, có giải pháp kịp thời, hiệu quả để khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của Nhân dân. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giải quyết các vướng mắc nhằm sớm đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn với rà soát, làm rõ, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; thực hiện đề án chuyển đổi số ở địa phương, phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin, khuyến khích hỗ trợ, phát triển hệ sinh thải khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

P.TTBCXB