Y tế - Đời sống
 
Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
18/02/2020 
 

Ngày 18/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 403/UBND-VXNV về tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.