Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, đặc biệt đối với người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg 
23/11/2020 
 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 10/11/2020, Uỷ ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4066/KH-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, nội dung hỗ trợ gồm: sửa đổi, bổ sung hỗ trợ đối với Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; sửa đổi, bổ sung hỗ trợ Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Trong đó, đối tượng hỗ trợ là người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; đối tượng là Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Điều kiện, quy trình thực hiện và mức hỗ trợ được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 4066/KH-UBND ngày 10/11/2020 của Uỷ ban nhân tỉnh..

Nội dung Kế hoạch số 4066/KH-UBND ngày 10/11/2020/.

Anh Vững