Chính trị - Xã hội
 
Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
04/04/2020 
 

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết; đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31-3 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 03-4, UBND tỉnh Ninh Thuận có Công văn số 1097/UBND-VXNV chỉ đạo các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức Hội đặc thù và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản và phát hành văn bản đảm bảo phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 16-CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 09-CT-UBND ngày 31-3 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trong việc phân công xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà và tại cơ quan; đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (từ ngày 01-4 đến ngày 15-4) đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được Ủy ban nhân tỉnh giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, không để công việc tồn đọng, kéo dài, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện việc triển khai họp trực tuyến qua thiết bị di động; kiểm tra các trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm xử lý công việc TD Office đảm bảo thông suốt để phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà và tại cơ quan; đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Để giám sát việc triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo trên, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trường hợp, qua kiểm tra phát hiện cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà thì lập danh sách và đề xuất xử lý theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(12/08)
(12/08)
(11/08)
(11/08)
(08/08)
(08/08)
(06/08)
(06/08)
(05/08)
(05/08)