Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Thực hiện cách ly y tế đối với người tiếp xúc với trường hợp mắc Covid-19 (F1,F2) để kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh 
19/09/2021