Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thuận Bắc: Qua một năm thực hiện cải cách hành chính Nhà nước 
20/03/2019 
 

Năm 2018, cải cách hành chính trên địa ban huyện Thuận Bắc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Năm qua, huyện Thuận Bắc đã luôn bám sát, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao những định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối, của tỉnh và Trung ương để chủ động triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Qua một năm triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến đáng kể.

Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã rà soát, thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện, thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình hiện đại đã đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian giải quyết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn, thuận lợi hơn cho người dân. Kết quả: trong  năm 2018, bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận 11.704 hồ sơ, trong đó;  giải quyết trước hẹn và đúng hẹn là 11.633 hồ sơ, đang giải quyết 71 hồ sơ và không có hồ sơ trể hẹn. Ngoài việc tiếp nhận và trao trả hồ sơ đúng hẹn, huyện cũng đã tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, được người dân và doanh nghiệp đánh  giá cao. Về nội dung tiếp cận dịch vụ: tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 76%; Về nội dung thủ tục hành chính: tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 82,58%; về nội dung sự phục vũ của công chức: tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 81,39%; về nội dung kết quả giải quyết thủ tục hành chính: tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 81,67%; về nội dung xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị: tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 75,42% . Bên cạnh đó, công tác tổ chức, xây dựng chính quyền được đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Về công tác hiện đại hóa nền hành chính, 100% cán bộ, công chức, cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện và UBND 6/6 xã đã được cấp thư điện tử và sử dụng thư điện tử trong công việc. Tình hình kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ công chức tiếp tục được tăng cường; đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân. Nhìn chung, qua một năm triển khai thực hiện công tác cài cách hành chính, đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, nhất là công tác xây dựng cũng cố hệ thống chính trị, tạo dư luận tốt trong xã hội, củng cố lòng tin giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Để tiếp tụcđẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”. Trong năm 2019, huyện Thuận Bắc cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu đó là: Tiếp tục cải cách thể chế, đổi mới và nâng cao chất  lượng hiệu quả công tác thẩm định và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi, công khai và minh bạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng, giảm phiền hà và chờ đợi cùa người dân. Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật chính quyền địa phương năm 2015. Tập trung nâng cao các chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI, PR INDEX). Tiếp tục xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, chông chức, viên chức, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất trong thực hiện công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Với sự vào cuộc của cà hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát của người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của cấp chính quyền huyện Thuận Bắc. Tin tưởng rằng công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thuận Bắc trong những năm tiếp theo sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại.

 

                                     

Trúc Phương -  Trung tâm VHTT,TT Thuận Bắc