Thông tin đất đai
 
Thông báo Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợi 1 năm 2020 theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
08/09/2020 
 
Xem chi tiết tại đây