Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 
14/02/2020 
 

Ngày 07/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Theo đó, Thông tư này gồm 7 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020 và thay thế các Thông tư như: Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 và Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

            Phạm vi điều chỉnh của Thông tư là điều chỉnh về tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

 

                                                                                                           

Đính kèm Thông tư 01/2020/TT-BTTTT

Trương Thị Văn