Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông tin của người tố cáo, phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng thuộc bí mật nhà nước độ Mật 
11/06/2020 
 

Ngày 05/6/2020, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 774/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Nội dung chính được quy định tại Quyết định này, có bí mật nhà nước độ Mật trong hoạt động thanh tra, giải quyết tố cáo bao gồm: Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất  trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra; Báo cáo kết  quả thanh tra của Đoàn thanh tra …

Bên cạnh đó, danh mục bí mật danh mục bí mật nhà nước độ Mật còn được quy định trong hoạt động phòng, chống tham nhũng gồm: họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác; nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng; Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng; những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.

Quyết định số 774/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Ngọc Nhung