Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020 
04/01/2021 
 

 

Ngày 30/12/2020, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 1288/TTCS-TT về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020.

Theo đó, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng, phát triển kinh tế của quân đội cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; chủ trương, đường lối kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế của Đảng, Nhà nước và Quân đội, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện chức năng lao động sản xuất của Quân đội; ý nghĩa kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh đối với những kết quả mà Quân đội đã đạt được; các tấm gương điển hình tiên tiến của Quân đội trong lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh... bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính; bảo đảm các báo cáo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được khách quan, trung thực, công khai, minh bạch. Đưa các doanh nghiệp quân đội trở thành những hình mẫu về sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội cụ Hồ” trong thời đại mới./.

Anh Vững