Thông tin đất đai
 
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp phép TD cát xd tại khu vực không đấu giá điểm QH số 34 sông Dinh 
18/05/2021 
 
Xem chi tiết tại đây