Thông tin đất đai
 
Thông báo công bố thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
01/06/2021 
 
Xem chi tiết tại đây