Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Thông báo tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2020 
04/11/2020 
 
Xem chi tiết tại đây