Thông tin đất đai
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò cát sông Dầu 
08/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây