Thông tin đất đai
 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp phép thăm dò cát xây dựng tại khu vực sông Gia 
20/05/2020 
 
Xem chi tiết tại đây