Thông báo chung dịch bệnh Covid-19
 
Thông báo khẩn số 6 Liên quan đến các địa điểm ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
19/07/2021