Thông báo chung dịch bệnh Covid-19
 
Thông báo khẩn số 2 Liên quan đến các địa điểm có ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các địa phương khác 
15/07/2021