Thông tin đất đai
 
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại khu vực sông Gia 
18/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây